ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2559 2558 2557
รายงานประจำปี ประจำปี 
แบบ 56-1 ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3
Q3 FY
FY
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q1 Q2 Q3
Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB