ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


เอกสารสำหรับปี 2560 2559 2558
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี 
แบบ 56-1 ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
Q3 FY
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q1 Q2 Q3
Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB