คณะกรรมการบริหาร

1
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • DCP รุ่นที่ 124/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Credit Rating Analysis - Organized by ASEAN Forum on Credit Rating Agencies (AFCRA) in: Malaysia; Indonesia; Philippines and Thailand
 • Credit Rating Analysis - Organized by Standard & Poor’s, New York
 • Corporate Banking and Project Financing - Organized by Fortis Bank SA/NV, Brussels, Belgium
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา-เอชดีซีเฮาส์ซิ่ง จำกัด
 • 2553 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา - โมฮัน มูธา เรียล เอสเตท จำกัด
 • 2553 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
 • 2552 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ จำกัด
 • 2552 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส จำกัด
 • 2552 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2
นายนิวัติ ลมุนพันธ์
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปปร.9 )
ประวัติการฝึกอบรม
 • DAP รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2559
  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กระทรวงมหาดไทย
 • 2554 - 2558
  กรรมการอิสระ บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2558
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
3
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 66.150
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Master Degree of Engineering, University of New South Wales,Australia
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม
 • DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2547 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด
4
นางอารดา จรูญเอก
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 66.150
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2547 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด
5
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2558
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
 • 2554 - 2558
  ผู้จัดการแผนกการเงินโครงการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จำกัด และ บริษัท เอ็นพีเอส โอเซี่ยนสตาร์ จำกัด
 • 2547 - 2552
  รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน (จัดหาเงินทุนและการลงทุน ) บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
6
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีและบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - 2558
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทอินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
 • 2552 - 2557
  ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัทโปรเจคเอเชีย จำกัด
7
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557
  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชีวาทัย จำกัด
8
นายสมสกุล แสงสุวรรณ
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2558
  ผู้อำนวยการสถาปัตยกรรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • 2549 - 2554
  รองผู้อำนวยการ อาวุโส บริษัท ฮัสเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2547 - 2549
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ ไอคิว จำกัด
 • 2546 - 2547
  ผู้จัดการฝ่ายแบบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)