โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 สรุปได้ดังนี้


ลำดับที่ วันที่จดจัดตั้ง ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ
1 21 กันยายน 2554 ออริจิ้น วัน 400 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2 24 มิถุนายน 2554 พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น 53.50 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุดและบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด
3 11 สิงหาคม 2559 ออริจิ้น คอนมิเนียม 500 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4 11 สิงหาคม 2559 ออริจิ้น เวอร์ติเคิ้ล 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5 11 สิงหาคม 2559 ออริจิ้น เฮ้าส์ 120 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6 19 สิงหาคม 2559 วัน ทองหล่อ 540 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7 8 กันยายน 2559 ออริจิ้น สาทร 700.50 ล้านบาท 21.43% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8 15 พฤศจิกายน 2559 ออริจิ้น สเฟียร์ 1.0005 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจิ้น ไพรม์ 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจิ้น เวอร์ติเคิ้ล 2 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์