รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 330,072,186 29.97
2. นางอารดา จรูญเอก 233,405,520 21.19
3. นายนเรศ งามอภิชน 96,000,000 8.72
4. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 58,750,000 5.33
5. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 55,000,000 4.99
6. ด.ช.พีระ จรูญเอก 48,399,981 4.39
7. ด.ญ.รดา จรูญเอก 48,399,981 4.39
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 35,442,800 3.22
9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 25,000,000 2.27
10. CHASE NOMINEES LIMITED 15,597,066 1.42