รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 198,043,312 29.97
2. นางอารดา จรูญเอก 140,043,312 21.19
3. นายนเรศ งามอภิชน 78,000,000 11.80
4. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 37,746,000 5.71
5. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 33,000,000 4.99
6. ด.ช.พีระ จรูญเอก 29,039,989 4.39
7. ด.ญ.รดา จรูญเอก 29,039,989 4.39
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 15,000,000 2.27
9. CHASE NOMINEES LIMITED 10,000,000 1.51
10. นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 5,613,000 0.85
11. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 5,520,000 0.84
12. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 5,500,000 0.83
13. นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 5,258,110 0.80
14. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 4,698,760 0.71
15. บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด 3,540,000 0.54