รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 462,242,542 28.42
2. นางอารดา จรูญเอก 287,709,210 17.69
3. นายนเรศ งามอภิชน 144,000,000 8.85
4. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 77,000,000 4.73
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 77,000,000 4.73
6. ด.ช.พีระ จรูญเอก 67,759,973 4.17
7. ด.ญ.รดา จรูญเอก 67,759,973 4.17
8. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 66,360,000 4.08
9. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 56,838,020 3.49
10. นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 28,782,596 1.77
11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,911,071 1.35
12. นางนุ่น ทวีศรี 13,145,375 0.81
13. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 12,786,666 0.79
14. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 12,394,560 0.76
15. นายธงชัย บุศราพันธ์ 12,179,576 0.75
16. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 10,000,000 0.61
17. นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 10,000,000 0.61
18. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 9,832,000 0.60
19. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน) 9,093,180 0.56