รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 462,404,236 28.32
2. นางอารดา จรูญเอก 287,870,904 17.63
3. นายนเรศ งามอภิชน 131,000,000 8.02
4. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 77,000,000 4.72
5. ด.ช.พีระ จรูญเอก 67,759,973 4.15
6. ด.ญ.รดา จรูญเอก 67,759,973 4.15
7. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 60,780,000 3.72
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 48,590,000 2.98
9. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 42,838,020 2.62
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,940,655 2.32
11. นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 24,148,196 1.48
12. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,902,895 1.10
13. นายธงชัย บุศราพันธ์ 12,179,576 0.75
14. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 11,620,000 0.71
15. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 11,619,000 0.71
16. นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 10,370,000 0.64