รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 1 กันยายน 2559

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 198,000,000 29.99
2. นางอารดา จรูญเอก 165,000,000 24.99
3. นายนเรศ งามอภิชน 83,600,000 12.66
4. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 42,814,800 6.48
5. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 33,000,000 5.00
6. ด.ช.พีระ จรูญเอก 29,039,989 4.40
7. ด.ญ.รดา จรูญเอก 29,039,989 4.40
8. นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 5,863,000 0.89
9. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 5,500,000 0.83
10. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 4,698,760 0.71
11. น.ส.ธนิสรา ลิ้มสวาท 3,708,600 0.56
12. นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 3,707,810 0.56
13. บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด 3,520,000 0.53